Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Flera s.r.o. jako provozovatel webových stránek www.prouteneploty.cz.cz zpracovává osobní údaje za účelem uzavírání smluvních vztahů, tedy k plnění svých právních povinností ze smlouvy a zákona. Jde o povinné zpracovávání osobních údajů. V případě, že uživatel své osobní údaje odmítne poskytnout, nebude možné s ním kupní ani jinou smlouvu uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jména, elektronického kontaktu pro komunikaci, telefonního čísla (pokud číslo uživatel za účelem flexibilnější komunikace dobrovolně poskytne), sídla či adresy trvalého pobytu a doručovací adresy.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně samotným správcem a vlastními prostředky, a to za využití obvyklých metod k výše uvedenému účelu (tedy vedení databáze klientů v elektronické podobě a vedení účetnictví). Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Správce osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Správce je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již uživateli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany uživatele.

Uživatel (zákazník) má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Uživatel má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Správce je povinen uživateli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech uživatele. Uživatel, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, kdy se uživatel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo uživatel s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, přičemž příslušným subjektem pro takové řešení sporu je Česká obchodní inspekce.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí

Menu